Jump to the main content block

【徵才】台北振興醫院心臟醫學中心徵研究助理及約聘物理治療師

各校老師、助教:

 

 

 

 

 

 

 

您好!

 

 

 

台北振興醫院心臟醫學中心近日要徵召兩名職缺,如下,請老師協助留意,若有適合人選可請他們與治療長聯絡(黃心怡,28264400-3459ch1923@chgh.org.tw)

 

 

 

 

 

 

 

1. 研究助理,每天下午1400-1700,不需證照,協助6分鐘行走測試、門診治療接線、及研究資料整理,薪資125/小時,曾經在本中心實習過的為佳,希望能盡快到職

2.
約聘物理治療師,需有物理治療師執照,無經驗可,聘期一年又八周,6/1報到,可提供教學醫院PGY訓練,薪資福利與正職無異

 

 

 

 

 

 

 

敬祝

 

 

 

教安

 

 

 

 

 

 

 

振興醫院心臟醫學中心 物理治療長

 

 

 

黃心怡 敬上

 

 

 

Click Num: