Your browser does not support JavaScript!
中山醫學大學物理治療學系暨碩士班
分類清單
106學年度各醫院實習選填相關資料
106學年度特殊選填醫院
新增二所醫院
陽明物理治療所及臺北榮民總醫院/身障重建中心
如有興趣的同學 請與陳怡靜老師聯絡
羅東博愛_106 [ 2017-05-02 ]
 
成大_106 [ 2017-04-28 ]
 
高醫_106 [ 2017-04-28 ]
 
嘉長_106 [ 2017-04-28 ]
 
台中慈濟_106 [ 2017-04-28 ]
 
中興醫院_106 [ 2017-04-28 ]
 
中港澄清_106 [ 2017-04-28 ]
 
林口長庚_106 [ 2017-04-28 ]
 
桃園長庚_106 [ 2017-04-28 ]
 
亞東_106 [ 2017-04-28 ]
 
台北長庚_106 [ 2017-04-28 ]
 
新光醫院實習分站 [ 2016-12-29 ]